Jeg fikk rosacea når jeg fødte min datter i 2000. Det var mye som skjedde med kroppen det året og både bjørkeallergi og rosacea var noe jeg måtte akseptere hadde okkupert kroppen min.

Rosacea er en særdeles kompleks og omfattende hudrelatert lidelse. Lidelsen gir for det meste rødming og røde, sjenerende utslett, samt litt opphovnet hud. Men til tider også kviselignende nupper/byller og i verste fall forstørret nese.

Alle kan få Rosacea, og årsaken er ikke helt kartlagt enda, men det er vanligst blant mennesker som rødmer lett.

Rosacea og Acne er to helt forskjellige tilstander og må ikke forveksles.

Rosacea er mest vanlig i disse områdene:

 • Kinn
 • Panne
 • Hake
 • Nese

Man kan også oppleve varme, røde ører og røde, rennende øyne.

Rosacea påvirkes av en rekke faktorer som for eksempel:

 • Mat (vi har en lang liste med ulike matvarer som bør unngås)
 • Helsetilstand / humør
 • Vær og vind
 • Hudpleieprodukter og medisiner

Jeg har blogget om dette i flere år og tidvis opplevd mange ufine kommentarer på nettet på grunn av nesen min. Tidvis har nesen min vært skikkelig ille og det er klart at dette har plaget meg. Midt i ansiktet liksom. Ikke bare var den rød, den var hoven i tillegg. Min rosacea er den som kalles Grad 3, voksende nese.

MÅ tilføye at denne typen rosacea er det flest menn som får….veldig få damer. De fleste damer får rødehet og tørrhet i huden med noe acne her og der.

fp_slide-1200x366

I februar 2015 var jeg i møte med Marianne og Kristine hos http://www.elixircosmeceuticals.no. Flinke damer på hudprodukter og de så meg, forstod meg og ikke minst hadde mange gode samarbeidspartnere, deriblant Oslo Hudlegesenter og Kjetil Guldbakke. Jeg fikk produkter å teste for å se om huden reagerte, noe den HELDIGVIS ikke gjorde og deretter ble jeg sendt til Oslo Hudlegesenter! (Ikke sponset behandling, men fikk litt rabatt)

Utrolig flinke folk og endelig ser jeg endringer etter 10 år med en nese jeg tidvsi ikke kunne sminke bort en gang.

Rosacea trinegrung.noJeg vet…selvdiggercollage. Haha.

MEN det er jo eneste måten å vise prosessen. Her ser du Dag 1 hvor nesen er ILDRØD etter laseroperasjon. Bilde oppe til venstre og nede til høyre er tatt 3 juni 2015. Det er nå to måneder siden laseroperasjonen og en måned på medisinen Isotretinoin som jeg skal gå på i 6 måneder. Den er sterk og jeg håper det varer når jeg er ferdig. Noen tilbakefall er mulig, men jeg måtte ta noen grep nå. Ferdig.

Håper dette kan hjelpe noen på dette internettet når de sliter med samme lidelse. Den er ikke kjekk å forholde seg til og MYE kan gjøres med kosthold, men ikke alt. Ikke for min del ihvertfall. Husk at Rosacea har 4 grader…viktig å få definert hvilken type du eventuelt har.

Here is the blog in english since I got so many requests:

 A LIFE WITH ROSACEA

got rosacea when I gave birth to my daughter in year 2000. A lot happened to my body that year, and both allergies and rosacea was something I had to accept had occupied my body.
Rosacea is a very complex and extensiv skin related disorder. The disorder gives the patient mainly facial redness and red, bothersome rash, and also swullen skin. At times there can be bumps/pimples, and in worst case – enlarged nose.
Everyone can get rosacea, and the cause of it is not yet fully revealed, but it is most commonly seen in people with fair skin who easily blushes.
Rosacea and acne is two very different things, and should never be confused with each other. O
Rosacea is most common in these areas:
 • Cheeks
 • Forehead
 • Chin
 • Nose
Some patients also experience warm, red ears and red, watery eyes. Rosacea is affected by a number of factors. For instance:
 • Food (there is a long list of different foods that should be avoided. 
 • Health condition/state of mind.
 • Wind and weather.
 • Skincare products and medications. 
I have blogged about this for several years now, and from time to time a lot of unkind comments have been made about my nose. At times my nose has been very bad, and of course – this has bothered me. Right there, in the middle of my face. Not just red, but it was swullen too. My rosacea is called a grade 3 – enlarged nose.
I do have to add that this type of rosacea is most common in men – very few women gets it. Most women get the redness, the dry skin and some acne here and there.
In February 2015 i was in a meeting with Marianne og Kristine hos http:/www.elixircosmeceuticals.no. Skilled ladies on skincare products, and they saw me – understood me and last but not least, they have very good working partners, for instance Oslo Hudlegesenter og Kjetil Guldbakke. I got products to test, to see if the skin had any reactions to it, and thankfully it didn’t! Then I went to Oslo Hudlegesenter (the treatment was not sponsored, bud I did get a little discount).
Amazingly skilled people there, and finally I could see changes after over 10 years with a nose that I couldn’t even hide with makeup.
This is really the only way to show you the process. Here you see day one, where the nose is firery red after laser surgery. The photo on the upper left and bottom right is taken on June third 2015. It is now two months since the laser surgery and one month on the medicine Isotretinoin, which I will be taking for six months. It is strong, and hopefully it will last once I am done taking it. A few setbacks is possible, but I needed to do something now. Done.
I hope this can help someone on the internet, who is going through the same as I did, with the same disorder. It is hard to have to deal with on a daily basis – you can do a lot with just your food, but it doesn’t take away the problem, or cure the disorder. Not for me anyway.
Remember, rosacea is graded 1 – 4, and it is important to establish what type/grade you have.

Bilde 03.06.15, 09.42.59

Ja du ser det jo selv…..jeg var ganske rød til venstre her men der var den jo ekstra ille. Akkurat ferdig med laser-operasjon og jeg fikk regelrett SJOKK!
Legg gjerne igjen en kommentar:

kommentar(er)

Kan en lære seg å våge mer? JA!

La min reise inspirere deg. Du får mail hver søndag som jeg håper gir deg mening og vekst!

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.